آفتاب

واژه نامه های آفتاب

پژمرده ، پلاسیده


موضوع
صنعت

واژه نامه
فرهنگ صنایع غذایی

واژه فارسی
پژمرده ، پلاسیده

واژه انگلیسی
Wilted

توضیحات
پلاسیدن در اثر از دست دادن آب؛ محصولی که در اثر از دست دادن آب یا پلاسیدن ، تردی خود را از دست داده باشد.