آفتاب

واژه نامه های آفتاب

ارزش مطلق


موضوع
اقتصاد و تجارت

واژه نامه
فرهنگ علوم اقتصادی

واژه فارسی
ارزش مطلق

واژه انگلیسی
Absolute Value

توضیحات
ارزش متغیری که علامت آن نادیده گرفته شود. در این صورت، ارزش مطلق یک عدد مثبت درست همان عدد است. حال آن که ارزش مطلق یک عدد منفی آن عدد است ضرب‌در ۱- .م. Modulus