آفتاب

واژه نامه های آفتاب

انحصار مطلق فروش


موضوع
اقتصاد و تجارت

واژه نامه
فرهنگ علوم اقتصادی

واژه فارسی
انحصار مطلق فروش

واژه انگلیسی
Absolute Monopoly

توضیحات
اگر کل تولید یک کالا یا یک خدمت که به هیچ وجه جانشین ندارد فقط در دست یک تولیدکننده یا عرضه کننده باشد انحصار مطلق پدید می‌آید. ن.ک: Monopoly