آفتاب

واژه نامه های آفتاب

غذاهای غیرآلرژی‌زا


موضوع
صنعت

واژه نامه
فرهنگ صنایع غذایی

واژه فارسی
غذاهای غیرآلرژی‌زا

واژه انگلیسی
Allergy free foods

توضیحات
شماری از مردم نسبت به برخی از ترکیبات شیمیائی موجود در بعضی غذاها حساس‌ هستند و چنانچه به‌طور تصادفی چنین غذاهائی را صرف کنند ، واکنش‌های حساسیتی مختلف در آنها ظاهر می‌شود. لذا غذاهای غیرآلرژی‌زا آنهائی هستند که فاقد ترکیبات حساسیت‌زای شناخته شده هستند.