آفتاب

واژه نامه های آفتاب

حساسیت ، آلرژی


موضوع
صنعت

واژه نامه
فرهنگ صنایع غذایی

واژه فارسی
حساسیت ، آلرژی

واژه انگلیسی
Allergy.

توضیحات
واکنش شدیدی است که در بعضی افراد به دنبال ورود پادگن به داخل بدن آنها ایجاد می‌شود؛ حساسیت شدید یک فرد نسبت به یک ماده که برای افراد دیگر از همان‌گونه بی‌ضرر است.