آفتاب

واژه نامه های آفتاب

آلکالوز


موضوع
صنعت

واژه نامه
فرهنگ صنایع غذایی

واژه فارسی
آلکالوز

واژه انگلیسی
Alkalosis

توضیحات
نوعی اختلال متابولیکی که با بالارفتن غلظت قلیا در خون یا کاهش اسیدیته خون مشخص می‌شود. آلکالوز ممکن است در نتیجه استفراغ ، استعمال یا خوردن ترکیبات قلیائی‌کننده؛ مثل ، بی‌کربنات سدیم یا تنفس فوق‌العاده عمیق آنها ایجاد شود.