آفتاب

واژه نامه های آفتاب

آلکالوئیدها


موضوع
صنعت

واژه نامه
فرهنگ صنایع غذایی

واژه فارسی
آلکالوئیدها

واژه انگلیسی
Alkaloids

توضیحات
ترکیبات آلی ازته‌ای هستند که در تعدادی از گیاهان دولپه‌ای؛ مانند ، خانوادۀ سیب‌زمینی و خشخاش یافت می‌شوند.