آفتاب

واژه نامه های آفتاب

پاک کنندۀ قلیائی


موضوع
صنعت

واژه نامه
فرهنگ صنایع غذایی

واژه فارسی
پاک کنندۀ قلیائی

واژه انگلیسی
Alkaline detergent.

توضیحات
نوعی مادۀ پاک کننده که به‌صورت محلول با آب واکنش مشخص قلیائی از خود نشان می‌دهد. تری سدیم فسفات Na۳ PO۴ ؛ کربنات سدیم یا سود شستشو Na۳po۴؛ و براکس Na۲B۴O۷. ۱۰H۲O مثال‌هائی از پاک کننده‌های قلیائی هستند.