آفتاب

واژه نامه های آفتاب

قلیاسنجی


موضوع
صنعت

واژه نامه
فرهنگ صنایع غذایی

واژه فارسی
قلیاسنجی

واژه انگلیسی
Alkalimetry.

توضیحات
تعئین مقدار کل یک قلیا در مقدار معینی از یک محلول که این سنجش معمولاً از راه عیارسنجی محلول مورد نظر برعلیه محلول استاندارد یک اسید انجام می‌شود.