آفتاب

واژه نامه های آفتاب

فلزهای قلیائی


موضوع
صنعت

واژه نامه
فرهنگ صنایع غذایی

واژه فارسی
فلزهای قلیائی

واژه انگلیسی
Alkali metals

توضیحات
شامل لیستیم ، سدیم ، پتاسیم ، روبیدیم ، سزیم و فرانسیم؛ این عناصر در گروه اول جدول تناوبی عناصر شیمیائی قرار دارند.