آفتاب

واژه نامه های آفتاب

قلیازا ، موّلد قلیا


موضوع
صنعت

واژه نامه
فرهنگ صنایع غذایی

واژه فارسی
قلیازا ، موّلد قلیا

واژه انگلیسی
Alkaligenous.

توضیحات
غذا یا ترکیبی که در اثر مصرف قلیا ایجاد می‌کند و برمیزان قلیائیت محیط می‌افزاید.