آفتاب

واژه نامه های آفتاب

فلزات قلیائی خاکی


موضوع
صنعت

واژه نامه
فرهنگ صنایع غذایی

واژه فارسی
فلزات قلیائی خاکی

واژه انگلیسی
Alkali earth metals.

توضیحات
گروه فلزات برلیم ، منیزیم ، کلسیم ، استرانسیم ، باریم و رادون که به سهولت در هوا اکسیده می‌شوند و رنگ سفید مایل به خاکستری دارند.