آفتاب

واژه نامه های آفتاب

باز ، قلیا ، قلیائی


موضوع
صنعت

واژه نامه
فرهنگ صنایع غذایی

واژه فارسی
باز ، قلیا ، قلیائی

واژه انگلیسی
Alkali. alkaline.

توضیحات
هر یک از بازهای مختلف؛ هیدروکسید مواد معدنی قلیائی و آمونیم که باعث خنثی شدن اسیدها و تشکیل نمک و نیز تغئیر رنگ کاغذ لیتموس قرمز به آبی می‌گردد.