آفتاب

واژه نامه های آفتاب

هیدروکربورهای (کربوهیدرات‌های) زنجیره باز


موضوع
صنعت

واژه نامه
فرهنگ صنایع غذایی

واژه فارسی
هیدروکربورهای (کربوهیدرات‌های) زنجیره باز

واژه انگلیسی
Aliphatic hydrocarbons.

توضیحات
هیدروکربورهائی با فرمول ساختمانی باز یا خطی.