آفتاب

واژه نامه های آفتاب

چرب ، چربی‌دار ، روغنی ، خطی


موضوع
صنعت

واژه نامه
فرهنگ صنایع غذایی

واژه فارسی
چرب ، چربی‌دار ، روغنی ، خطی

واژه انگلیسی
Aliphatic.

توضیحات
۱. اشاره است به یک روغن یا چربی. ۲. زنجیر باز یا توالی چربی - کربوهیدرات‌ها.