آفتاب

واژه نامه های آفتاب

لولۀ گوارشی ، دستگاه گوارش ، جهاز هاضمه ، مجراء معدی - روده‌ای


موضوع
صنعت

واژه نامه
فرهنگ صنایع غذایی

واژه فارسی
لولۀ گوارشی ، دستگاه گوارش ، جهاز هاضمه ، مجراء معدی - روده‌ای

واژه انگلیسی
Alimentary canal. alimentary or digestive (canal; system; tract)

توضیحات
لوله یا مجرائی است که در آن اعضاء مختلف جهت عبور غذا ، تجزیۀ مواد غذائی یا هضم ، جذب و دفع مواد جذب نشده انجام وظیفه می‌کنند. در کاوتنان و کرم‌های پهن این لوله فقط با یک منفذ به محیط خارج مربوط می‌شود ، اما در اغلب جانوران مواد غذائی از دهان وارد شده و مواد جذب نشده از مخرج دفع می‌گردد.