آفتاب

واژه نامه های آفتاب

جلبک‌ها


موضوع
صنعت

واژه نامه
فرهنگ صنایع غذایی

واژه فارسی
جلبک‌ها

واژه انگلیسی
Algae.

توضیحات
گیاهان تک یاخته‌ای ، میکروسکوپی و کلروفیل‌داری هستند که از طریق فتوسنتز غذا تولید می‌کنند. جلبک‌ها اغلب آبزی بوده ، ولی ساقۀ حقیقی ، ریشه یا برگ ندارند. حاوی ۵۰% پروتئین بوده و می‌توان به‌خوبی از آنها در تغذیۀ دام استفاده کرد. تولیدمثل آنها جنسی یا غیرجنسی است. از کشت جلبک می‌توان در واحد سطح آب در مقایسه با کشت سویا ، ۱۰ برابر پروتئین به‌دست آورد.