آفتاب

واژه نامه های آفتاب

بافت چربی


موضوع
صنعت

واژه نامه
فرهنگ صنایع غذایی

واژه فارسی
بافت چربی

واژه انگلیسی
Adipose tissue. fatty tissue.

توضیحات
نوعی بافت جانوری که در آن ذرّات چربی در بین رشته‌‌هائی از الیاف همبند محصور است. این بافت بیشتر در زیر پوست ، اطراف قلب و احشاء توسعه می‌‌یابد.