آفتاب

واژه نامه های آفتاب

آدنوزین تری فسفات


موضوع
صنعت

واژه نامه
فرهنگ صنایع غذایی

واژه فارسی
آدنوزین تری فسفات

واژه انگلیسی
Adenosine triphosphate. ATP.

توضیحات
ترکیبی است مرکب از آدنوزین و سه بنیان فسفات. این ترکیب در سیتوپلاسم و نوکلئوپلاسم تمام یاخته‌‌ها موجود است. ATP قادر است در بسیاری از واکنش‌‌ها وارد شود. در بعضی واکنش‌‌ها برای آزادسازی انرژی از موادغذائی و در بعضی دیگر به‌‌عنوان منبع انرژی عمل می‌‌کند.