آفتاب

واژه نامه های آفتاب

آدنوزین تری فسفاتاز


موضوع
صنعت

واژه نامه
فرهنگ صنایع غذایی

واژه فارسی
آدنوزین تری فسفاتاز

واژه انگلیسی
Adenosine triphosphatase. ATPase.

توضیحات
آنزیمی است که آبکافت آدنوزین تری‌‌فسفات را تسریع می‌‌کند و ضمن آن بنیان انتهائی فسفات را جدا کرده و تشکیل آدنوزین دی فسفات می‌‌دهد. انرژی حاصل در فعالیت‌‌های بیوشیمیائی یاخته مصرف می‌‌شود.