آفتاب

واژه نامه های آفتاب

ماهی خاویار ، ماهی اوزون برون


موضوع
صنعت

واژه نامه
فرهنگ صنایع غذایی

واژه فارسی
ماهی خاویار ، ماهی اوزون برون

واژه انگلیسی
A. fulvensens.

توضیحات
گونه‌ای از ماهیان مشهور خاویاری دریای‌خزر که محصول خاویار آن جزء صادرات مهم غیرنفتی ایران است.