آفتاب

واژه نامه های آفتاب

انگستروم


موضوع
صنعت

واژه نامه
فرهنگ صنایع غذایی

واژه فارسی
انگستروم

واژه انگلیسی
A.angstrom.

توضیحات
واحد طول برای سنجش طول‌های بسیار ریز. هر میلی‌متر برابر است با ۱۰۰۰ میکرون و هر میکرون برابر است با ۱۰۰۰۰ انگستروم.