آفتاب

واژه نامه های آفتاب

بوروکراسی ، دیوانسالاری


موضوع
مدیریت

واژه نامه
فرهنگ جامع مدیریت

واژه فارسی
بوروکراسی ، دیوانسالاری

واژه انگلیسی
Bureaucracy

توضیحات
واژه‌ای است که به وسیلهٔ ماکس وبر Max Weber برای توصیف سازمان به کار رفته است. بوروکراسی دارای ویژگیهایی چون قانونمداری ، سلسله مراتب ، ثبت و ضبط رویدادهای سازمان و روابط رسمی ، بدون هرگونه ملاحظه شخصی است.