آفتاب

واژه نامه های آفتاب

هزینهٔ عمومی ، هزینهٔ سربار ، هزینهٔ غیرمستقیم


موضوع
مدیریت

واژه نامه
فرهنگ جامع مدیریت

واژه فارسی
هزینهٔ عمومی ، هزینهٔ سربار ، هزینهٔ غیرمستقیم

واژه انگلیسی
Burnden=indirect cost

توضیحات
آن قسمت از هزینه‌های تولید که آنها را نتوان به حساب کالایی خاصّ منظور داشت ، و باید به کلّ تولید سرشکن کرد.