آفتاب

واژه نامه های آفتاب

ناحیهٔ بی‌تفاوتی


موضوع
مدیریت

واژه نامه
فرهنگ جامع مدیریت

واژه فارسی
ناحیهٔ بی‌تفاوتی

واژه انگلیسی
Zone of indiference

توضیحات
بخشی از دستورها و فرمانهایی که بدون چون وچرا مورد پذیرش مرئوسان قرار می‌گیرد.