آفتاب

واژه نامه های آفتاب

نمودار منحنی منطقه‌ای


موضوع
مدیریت

واژه نامه
فرهنگ جامع مدیریت

واژه فارسی
نمودار منحنی منطقه‌ای

واژه انگلیسی
Zone curve chart

توضیحات
از نمودارهایی است که در آن ، برای هر نقطه ، دو ارزش وجود دارد که یک ارزش در خط عمودی ، بالای ارزش دیگری قرار دارد (مثل حدّاکثر و حدّاقل یک عامل). پس از ترسیم خطوط بالا و پایین ، فاصله محصور بین دو خط ، تجزیه و تحلیل می‌شود. آنچه که مورد توجّه است فضای حایل بین این ناحیه است نه ارزش مطلق هر یک از خطوط بالایی و پایینی در نمودار.