آفتاب

واژه نامه های آفتاب

شرط ممنوعیّت مذاکره ، شرط مانع


موضوع
مدیریت

واژه نامه
فرهنگ جامع مدیریت

واژه فارسی
شرط ممنوعیّت مذاکره ، شرط مانع

واژه انگلیسی
Zipper clause

توضیحات
عبارتی است که هرگونه مذاکره در باره قرارداد را ممنوع می‌کند و مشخّص می‌سازد که مبنای مورد عمل بین طرفین ، صرفاً قراردادی است که در بارۀ آن توافق به عمل آمده است.