آفتاب

واژه نامه های آفتاب

قانون زیف


موضوع
مدیریت

واژه نامه
فرهنگ جامع مدیریت

واژه فارسی
قانون زیف

واژه انگلیسی
Zipf's Law

توضیحات
قانونی است که جی. ک. زیف ارائه کرده است و به "اصل حدّاقل تلاش" مشهور است. بر اساس این اصل ، انسان می‌خواهد برای رسیدن به هدف خود ، کمترین کوشش را از خود نشان دهد.