آفتاب

واژه نامه های آفتاب

کد پستی


موضوع
مدیریت

واژه نامه
فرهنگ جامع مدیریت

واژه فارسی
کد پستی

واژه انگلیسی
ZIP code

توضیحات
از حروف اول عبارت زیر: Zoning improvement program به دست آمده است. کد پستی ، عددی چند رقمی است که برای هر یک از شعبه‌های اداره پست در نظر گرفته شده. کدگذاری ، مناطق پستی سبب افزایش کیفیّت خدمات پستی می‌شود.