آفتاب

واژه نامه های آفتاب

مجموع صفر


موضوع
مدیریت

واژه نامه
فرهنگ جامع مدیریت

واژه فارسی
مجموع صفر

واژه انگلیسی
Zero-sum

توضیحات
در نظریّه بازی به وضعیّتی اطلاق می‌شود که منبع ، ثابت باشد و هر بازیگری فقز در صورتی می‌تواند برنده شود که بازیگر دیگر ببازد.