آفتاب

واژه نامه های آفتاب

سیاست خطا صفر ، تولید بدون نقص


موضوع
مدیریت

واژه نامه
فرهنگ جامع مدیریت

واژه فارسی
سیاست خطا صفر ، تولید بدون نقص

واژه انگلیسی
Zero defects policy

توضیحات
در شمار تدبیرهایی است که برای کنترل کیفیّت کالا به کار می‌رود و هدف از آن ، از میان بردن اقلام ناقص و تحویل صد در صد سالم فرآورده‌هاست. این شیوۀ برخورد با سیاستی که بر پایهٔ سنّت ، اندکی لغزش و خطا را پذیرفتنی می‌داند ، در تضاد است.