آفتاب

واژه نامه های آفتاب

خطا ، تولید بدون نقص


موضوع
مدیریت

واژه نامه
فرهنگ جامع مدیریت

واژه فارسی
خطا ، تولید بدون نقص

واژه انگلیسی
Zero defects

توضیحات
روشی برای پاداش دادن و تشویق کارکنان کوشا و دقیق که خدمت و کالایی بدون نقص تولید ارائه می‌کنند.