آفتاب

واژه نامه های آفتاب

کوپن اوراق صفر


موضوع
مدیریت

واژه نامه
فرهنگ جامع مدیریت

واژه فارسی
کوپن اوراق صفر

واژه انگلیسی
Zero coupon bond

توضیحات
سند قرضه‌ای که بدون کوپن عادی بهره و با قیمت پایینتر ، برای جلب خریدار چاپ می‌شود با این قرض ، که کلّ بهره‌ای که در نهایت به آن تعلّق می‌گیرد قابل توجّه باشد.