آفتاب

واژه نامه های آفتاب

بودجه‌بندی بر مبنای صفر


موضوع
مدیریت

واژه نامه
فرهنگ جامع مدیریت

واژه فارسی
بودجه‌بندی بر مبنای صفر

واژه انگلیسی
Zero-based budgeting

توضیحات
از روشهای بودجه‌بندی است. در این روش مبنای محاسبه این است که در سال گذشته هیچ بودجه‌ای وجود نداشته است و از مدیران خواسته می‌شود که همه ساله نسبت به توجیه کلّ هزینه‌ها و نه تنها افزایش یا کاهش آنها ، اقدام کنند. بودجه‌بندی بر مبنای صفر ، کاری وقتگیر و مشکل است و از نظر اجرایی نیز با دشوارهایی روبرو است. ولی این عقیده که هیچ هیزنه‌ای را نباید بدون دلیل قانع کننده‌ای انجام داد ، نظری موّجه است.