آفتاب

واژه نامه های آفتاب

نمودار زد ، نقشه Z


موضوع
مدیریت

واژه نامه
فرهنگ جامع مدیریت

واژه فارسی
نمودار زد ، نقشه Z

واژه انگلیسی
Z-chart

توضیحات
از روشهای گرافیکی است که در تجزیه و تحلیل سریهای زمانی برای مقایسه ارزش متغیرّها در دوره‌های زمانی معیّن (معمولاً ماهانه) مورد استفاده قرار می‌گیرد.