آفتاب

واژه نامه های آفتاب

زایباتسو


موضوع
مدیریت

واژه نامه
فرهنگ جامع مدیریت

واژه فارسی
زایباتسو

واژه انگلیسی
Zaibatsu

توضیحات
گروه وسیعی از مؤسسه‌های مالی و صنعتی ژاپن که با یکدیگر روابط تجاری و همکاری متقابل دارند. نام جدیدی که این گروه بر خود گذارده‌اند ، کئی رتسو (Keiretsu) به معنای "ائتلاف بدون زئیس" است.