آفتاب

واژه نامه های آفتاب

جاه‌طلب ، نوکیسه ، مقام‌گرا


موضوع
مدیریت

واژه نامه
فرهنگ جامع مدیریت

واژه فارسی
جاه‌طلب ، نوکیسه ، مقام‌گرا

واژه انگلیسی
Yuppies

توضیحات
اصطلاحی نسبتاً موهن در مورد افراد موفقّی که به مقام و موقعیّت خود و توجّه بسیار دارند.