آفتاب

واژه نامه های آفتاب

اختلاف بازده ، تغییرپذیری بازده


موضوع
مدیریت

واژه نامه
فرهنگ جامع مدیریت

واژه فارسی
اختلاف بازده ، تغییرپذیری بازده

واژه انگلیسی
Yield variance

توضیحات
اختلاف بین میزان واقعی یک بازده با میزان برآورد شده آن.