آفتاب

واژه نامه های آفتاب

قرارداد سگ زرد ، استخدام با شرط عدم عضویّت در اتحادیّه


موضوع
مدیریت

واژه نامه
فرهنگ جامع مدیریت

واژه فارسی
قرارداد سگ زرد ، استخدام با شرط عدم عضویّت در اتحادیّه

واژه انگلیسی
Yellow dog contract

توضیحات
قرارداد انفرادی کتبی است که بین کارگر و کارفرما منعقد می‌شود و بر اساس آن کارگر متعهّد می‌شود که پس از استخدام ، به هیچ سازمان کارگری نپیوندد.