آفتاب

واژه نامه های آفتاب

انسان سنجی (از نطر اندازه‌های بدن)


موضوع
مدیریت

واژه نامه
فرهنگ جامع مدیریت

واژه فارسی
انسان سنجی (از نطر اندازه‌های بدن)

واژه انگلیسی
Anthropometry

توضیحات
در مطالعه کار عبارت است از بررسی اندازه‌های بدن انسان در ارتباط با کار.