آفتاب

واژه نامه های آفتاب

همکاری تقابلی ، همکاری اجباری


موضوع
مدیریت

واژه نامه
فرهنگ جامع مدیریت

واژه فارسی
همکاری تقابلی ، همکاری اجباری

واژه انگلیسی
Antagonistic cooperation

توضیحات
مردم به خاطر منافع متقابل با هم کار می‌کنند و در این راه احساسات تهاجمی و رقابتی خود را کنترل می‌کنند.