آفتاب

واژه نامه های آفتاب

مستمری سالانه ، قسط


موضوع
مدیریت

واژه نامه
فرهنگ جامع مدیریت

واژه فارسی
مستمری سالانه ، قسط

واژه انگلیسی
Annuity

توضیحات
پرداختهای منظّم سالانه ، پرداخت مرتّب اصل و فرع ، میزان مستمری که به فرد به طور منظم پرداخت می‌شود که یا به صورت مستمری مادام‌العمر است و یا فقط برای چند سال پرداخت می‌شود.