آفتاب

واژه نامه های آفتاب

تعیین حقوق بازنشستگی


موضوع
مدیریت

واژه نامه
فرهنگ جامع مدیریت

واژه فارسی
تعیین حقوق بازنشستگی

واژه انگلیسی
Annual premium costing

توضیحات
محاسبهٔ حقوق بازنشستگی بر مبنای حقوق سالیانه در سالهای خدمت.