آفتاب

واژه نامه های آفتاب

مجموعهٔ تقاضا


موضوع
مدیریت

واژه نامه
فرهنگ جامع مدیریت

واژه فارسی
مجموعهٔ تقاضا

واژه انگلیسی
Aggregate demand

توضیحات
تقاضای کل برای کالاها و خدمات در یک سیستم اقتصادی (مشتمل بر تقاضا برای کالاها و خدمات مصرفی ، کالاهای سرمایه‌ای ، خدمات تولیدی ، تقاضای بخش عمومی و تقاضای صادرات).