آفتاب

واژه نامه های آفتاب

تخفیف سنّی


موضوع
مدیریت

واژه نامه
فرهنگ جامع مدیریت

واژه فارسی
تخفیف سنّی

واژه انگلیسی
Age reduction

توضیحات
کاهش حقّ بیمه به علت رسیدن به سنّ خاصّ. معمولاً وقتی افراد به سن بیش از ۶۵ می‌رسند مشمول این تخفیف می‌شوند.