آفتاب

واژه نامه های آفتاب

نماینده ، عامل کارگزار ، واسطه ، وکیل ، مأمور بی‌واسطه


موضوع
مدیریت

واژه نامه
فرهنگ جامع مدیریت

واژه فارسی
نماینده ، عامل کارگزار ، واسطه ، وکیل ، مأمور بی‌واسطه

واژه انگلیسی
Agent

توضیحات
کارگزار بیمه یا حق‌ّالعملکار در یک شرکت بیمه.