آفتاب

واژه نامه های آفتاب

پزداخت حق عضوّیت از سوی کارگران غیرعضو


موضوع
مدیریت

واژه نامه
فرهنگ جامع مدیریت

واژه فارسی
پزداخت حق عضوّیت از سوی کارگران غیرعضو

واژه انگلیسی
Agency shop

توضیحات
مقررّی پرداختی کارکنانی که عضو سازمان کارگری نیستند به آن سازمان ، بابت ادامهٔ شغل. میزان این مقرری معمولاً با حقّ عضوّیت در سازمان کارگری برابر است.