آفتاب

واژه نامه های آفتاب

فدراسیون آمریکایی کار - کنگرهٔ سازمانهای صنعتی


موضوع
مدیریت

واژه نامه
فرهنگ جامع مدیریت

واژه فارسی
فدراسیون آمریکایی کار - کنگرهٔ سازمانهای صنعتی

واژه انگلیسی
AFL - CIO (American Federation of Labor - Congress of Industrial Organization)

توضیحات
سازمان کارگری مؤتلفه از اتحادّیهٔ کارگران حرفه‌ای و صنعتی در امریکا. دو سازمان کارگری عمدۀ امریکایی CLO و AFLکه اولّین سازمان کارگری بر مبنای حرفه و دومی سازمان کارگری بر مبنای صنعت بوده است. این دو سازمان در سال ۱۹۵۵ با یکدیگر ادغام شدند.