آفتاب

واژه نامه های آفتاب

جامعهٔ ثروتمند ، مرفّه


موضوع
مدیریت

واژه نامه
فرهنگ جامع مدیریت

واژه فارسی
جامعهٔ ثروتمند ، مرفّه

واژه انگلیسی
Affluent society

توضیحات
واژه‌ای که کنت گالبریت (Kenneth Galbraith) برای توصیف جامعه‌ای ثروتمند به کار می‌برد که اکثریت افراد آن از فراوانی اشیاء مادی بهره‌مند هستند.