آفتاب

واژه نامه های آفتاب

شرکت وابسته ، مؤسسه‌ای که تحت مالکیت شرکت دیگری است


موضوع
مدیریت

واژه نامه
فرهنگ جامع مدیریت

واژه فارسی
شرکت وابسته ، مؤسسه‌ای که تحت مالکیت شرکت دیگری است

واژه انگلیسی
Affiliated company (associated company)

توضیحات
شرکتی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم از طریق یک یا چند شرکت واسطه ، شرکت دیگری را کنترل می‌کند و به وسیلهٔ شرکت دیگری کنترل شده یا با شرکت دیگر مشترکاً به وسیلهٔ شرکت سوم کنترل می‌شوند.